top of page

FORRETNINGSBETINGELSER

Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver sag, som &Foldschack Advokatpartnerselskabet, bliver anmodet om at bistå med løsningen af, med mindre andet aftales skriftligt.

MODTAGELSE AF SAGEN
Ved modtagelse af sagen undersøger vi gennem interne procedurer, om der foreligger interessekonflikt eller inhabilitet. Såfremt vi konstaterer, at dette er tilfældet, henviser vi efter bedste evne og efter klientens udtrykkelige anmodning, til alternative muligheder.

HVIDVASKREGLER
Som alle andre advokatvirksomheder er vi omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og terrorbekæmpelse. Dette medfører, at vi ved sagens oprettelse i nogle sager har pligt til at indhente identitetsoplysninger på alle klienter. Disse identitetsoplysninger opbevares i maksimum 5 år. Dog kan aftale om opbevarelse af identitetsoplysninger forlænges efter udtrykkelig forudgående skriftlig af tale med klienten.

BEHANDLING OG AFSLUTNING AF SAGEN
Vores bistand ydes i overensstemmelse med gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater samt de advokatetiske regler, der er vedtaget af advokatrådet. Reglerne kan bl.a. findes på www.advokatsamfundet.dk.

Ophavsretten til det materiale, som vi udarbejder og leverer i forbindelse med sagen, tilhører advokatkontoret, med mindre andet aftales skriftligt. Vi opbevarer alle dokumenter i sagen i mindst 5 år efter sagens afslutning, det vil sige datoen fra den afsluttende honorarnota. Originale dokumenter udleveres til klienten umiddelbart efter sagens afslutning.

PERSONOPLYSNINGER
Vi vil i forbindelse med oprettelse af sager være nødt til at modtage personoplysninger fra vores klienter og i nogle tilfælde fra udenforstående, f.eks. myndigheder, domstole og andre parter i en sag.

Det vil, afhængigt af sagens art, i nogle tilfælde også være nødvendigt at videregive personoplysninger til udenforstående, f.eks. myndigheder, domstole og andre parter i en sag.

Vi indhenter personoplysninger efter modtagelse af samtykke fra klienten. Klienten er til enhver tid berettiget til at trække dette samtykke tilbage, hvorefter vi er forpligtet til at slette oplysningerne.

Såfremt klienten ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har liggende på vedkommendes sag, eller ønsker dem rettet eller slettet, er vi forpligtet til at efterkomme dette ønske.

Vi følger Advokatsamfundets vejledning vedrørende personoplysninger og udsender, ved oprettelse af nye sager, særskilt skrivelse vedrørende vores politikker for området.

HONORAR OG BETALING
Ved løsning af en sag tilstræber vi at udføre den for et honorar, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og sagens karakter. Honoraret fastsættes på grundlag af flere forskellige parametre. Udgangspunktet er den medgåede tid til løsning af sagen. Herudover indgår tillige den grad af specialistviden, som sagens løsning har krævet, størrelsen af de involverede værdier, sagens vigtighed for klienten, sagens eventuelle hastende karakter, det opnåede resultat og det med sagen forbundne ansvar.

Omkostninger og udlæg afholdt af advokatkontoret på en klients vegne betales af klienten ud over honoraret.

INDSKYDERGARANTI OG KLIENTMIDLER
Tidligere var indskud på klientkonto fuldt garanteret ved pengeinstitutters konkurs, men siden 2015 har reglerne for klientkonti været de samme som for almindelige bankkonti.

Det betyder, at man som klient, hvis advokatens bank bliver nødlidende, vil miste beløb ud over kr. 750.000. Hvis klienten både har penge på egne konti og på advokatkontorets klientbankkonto i samme bank, vil klienten kun få dækket maksimumbeløbet via garantiordningen.

Advokatkontoret bruger Danske Bank og Merkur Andelskasse som hovedbankforbindelser. Med mindre andet aftales, vil betroede midler vedrørende advokatkontorets sager blive indsat på klientkonto i disse banker.

FORTROLIGHED
Såvel partnere som ansatte er underlagt tavshedspligt vedrørende sager og klienter. Enhver oplysning som vi modtager i forbindelse med en sag, behandles som fortrolig. Vores tavshedspligt gælder uden tidsbegrænsning.

ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING
Advokatkontoret er ansvarlig for den bistand, der ydes over for klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Vi har tegnet en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti hos HDI Global Specialty SE, Danmark, Langebro 3F, 1411 Kbh K. i overensstemmelse med de af advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Vores rådgivning er rettet mod den konkrete opgave, som vi har fået forelagt af klienten. Vi kan ikke påtage os ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept.

Vi er således alene ansvarlig over for klienten og alene for den rådgivning, der er givet i relation til den konkrete opgave.

Ansvaret for den leverede rådgivning er begrænset til en beløb på maksimalt kr. 5,5 mio. Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i et kalenderår, kan ikke overstige kr. 5,5 mio. Tilsvarende ansvarsbegrænsning er gældende, hvor vi yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således for én klient.

Advokatkontoret hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, herunder advokater, revisorer og notarer, som vi har henvist til, ligesom advokatkontoret ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Advokatkontoret er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, goodwill, image mm.

KLAGER, LOVVALG OG VÆRNETING
Vi er underlagt advokatsamfundets tilsyn og disciplinærsystem og reglerne om god advokatskik jfr. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet kan findes på advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.

Alle tvister i anledning af advokatkontorets sagsbehandling og rådgivning, herunder tvister vedrørende fortolkningen af nærværende forretningsbetingelser, er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved advokatkontorets hjemting.

bottom of page